Alimenty dla dziecka mieszkającego w Niemczech

cze 4, 2021

Sprawy o alimenty należą do jurysdykcji krajowej polskich sądów, jeżeli powodem jest uprawniony do alimentacji, którego miejsce zwykłego pobytu jest w Polsce. W sprawach tych, nie jest istotny łącznik obywatelstwa. Sprawy o alimenty należą do fakultatywnej jurysdykcji krajowej sądów polskich, gdy pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (art. 1103), w konsekwencji tego dziecko mieszkające w Niemczech może pozwać ojca mieszkającego w Polsce o podwyższenie alimentów przed sądem polskim fakultatywnie (dobrowolnie). W takiej sprawie sądem właściwym będzie sąd według miejsca zamieszkania dziecka – sąd w Niemczech.

W świetle art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, Sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są:

a) sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego; lub

b) sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela; lub

c) sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron; lub

d) sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

Kwestie dotyczące stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi np. zmiana wysokości alimentów, może zatem zostać zainicjowane przez obie strony przed właściwym sądem w oparciu o przepisy unijne na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.