Zwrot niemieckiego myta za okres 2017 – 2020

paź 28, 2020

W dniu 28 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C -321/19 orzekł, że obliczanie opłaty drogowej w Niemczech (Maut) jest niezgodne z prawem unii europejskiej, jeżeli opłata obejmuje koszty policji drogowej.

Jak zauważył Rzecznik Generalny w pkt 32 opinii do wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, odpowiedzialność za działania policji spoczywa na państwie, które występuje w ramach wykonywania prerogatyw władzy publicznej, a nie w charakterze operatora infrastruktury drogowej. Kosztów związanych z policją drogową nie można zatem uważać za „koszty eksploatacji”, a zatem art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on temu, by opłaty za przejazd wyliczane na podstawie średniej ważonej przekraczały koszty infrastruktury danej sieci infrastruktury o 3,8% lub 6% z powodu istotnych błędów w obliczeniach lub z powodu uwzględnienia kosztów niewchodzących w zakres pojęcia „kosztów infrastruktury” w rozumieniu tego przepisu.

Z orzeczenia wynika, że w przeszłości dokonywano zwiększonych opłat drogowych, które mogą wymagać zwrotu, a jednostka może powoływać się bezpośrednio przed sądami krajowymi na obowiązek uwzględnienia wyłącznie kosztów infrastruktury, o których mowa w art. 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62, zmienionej dyrektywą 2006/38, przeciwko państwu członkowskiemu, jeżeli państwo uchybiło temu obowiązkowi lub dokonało jego nieprawidłowej transpozycji. Jak wskazało TSUE, „nie ma podstaw do ograniczenia w czasie skutków niniejszego wyroku”.

Państwo Niemieckie winno zwrócić opłatę za przejazd, jeżeli opłata objęła koszty policji drogowej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, uprawnienie to stanowi co najmniej 3,8 % uiszczonej opłaty drogowej.

Zwrot opłat nie nastąpi automatycznie.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Ze względu na rygorystyczny okres przedawnienia w Niemczech, roszczenia, które powstały w latach poprzedzających 2017 r., mogły już ulec przedawnieniu.

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne środki zapobiegające przedawnieniu, roszczenie o zwrot nadpłaconego myta przedawni się pod koniec roku 2020.

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie przerwania biegu przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie płaconych opłat drogowych w Niemczech, oraz zastępstwo prawne na drodze sądowo administracyjnej. Zapraszamy do kontaktu!

 

    Formularz kontaktowy:

    Dodaj plik (maksymalny rozmiar 5MB)